Mail Listemize Üye Olun
Eklenen Sorulardan Haberdar Olun
Bize Sorun Gönderin
Bizlere Soru Göndererek Yardımcı Olun

Online Sınav


Haberler
Yeni Atananlardan İstenen Belgeler
Yeni Atananlardan Ýstenen Belgeler - Öðretmen olarak atamasý yapýlan arkadaþlardan il ve ilçe
2012 Ağustos Branş Sıralaması
2012 Aðustos Branþ Sýralamasý - MEB tarafýndan açýklandý. Sorgulamak ve detaylarý öðrenme

Hava Durumu
Istanbul
Durum :
Derece :
Nem :
 
Seçmeli Matematik Uygulamaları Dersi ve Planı
Resim
 

Yenilenen Eðitim sistemi ile gelen yeniliklerden biri de seçmeli dersler. Seçmeli dersler içerisinde en çok tercih edilen dersler arasýnda bulunan Matematik Uygulamalarý dersi ile öðrencilerin hem matematiði daha fazla sevmesi hem de günlük hayattta karþýlaþýlan problemlere akýlcý çözümler bulunmasý ve tahmin gücünün geliþtirilmesi amaçlanýyor.

“Matematik Uygulamalarý” seçmeli dersi öðrencilere ne getirecek? 

Dersin genel amacý öðrencilere düzeylerine uygun matematiksel uygulamalar yapma fýrsatý vererek matematiksel bilgi ve becerilerini geliþtirirken öðrencilere matematiði sevdirmek ve matematiðe karþý olumlu tutum geliþtirmektir.Bu genel amacýn üç bileþeni vardýr.
1. Ã–ðrencilerin aldýðý zorunlu matematik dersinin genel amaçlarýný desteklemek ve matematiksel deneyimlerini problem çözerek zenginleþtirmek ve bu yolla matematiksel bilgilerini derinleþtirmektir.
2. Ã–ðrencilerin problem çözme ve kurma, akýl yürütme, iletiþim, matematiksel kavramlar arasýnda, matematik ve diðer disiplinler arasýnda ve matematik ve günlük hayat arasýnda iliþkilendirme ve matematiksel düþüncelerini çoklu gösterimlerle ifade etme becerilerini geliþtirmektir.
3. Ã–ðrencilere matematiði sevdirmek, matematik hakkýnda doðru deðerleri ve problem çözümünde gereken sabrý ve çabayý gösterecek tutumlarý kazandýrmaktýr.

Deytaylý incelemek isterseniz buradan ulaþabilirsiniz.   
matematik uygulamalari dersi müfredatý,5 sýnýf matematik uygulamalarý,matematik uygulamalarý,matematik uygulamalarý dersi,matematik uygulamalarý seçmeli dersi,5 sýnýf matematik uygulamalarý kitabý,matematik uygulamalari müfredati,matematik uygulamalarý seçmeli dersi müfredatý,matematik uygulamalarý dersinde ne yapacaðýz,5 sýnýf matematik uygulamalarý müfredatý